Comerç electrònic - eComerce

Dins tota la xarxa d'internet, la canalització de transaccions i el pagament amb targetes difereix molt de la modalitat presencial en la qual intervé un dispositiu físic. El principal aspecte a tenir en compte en aquest nou comerç és la seguretat.

ClearONE ofereix el comerç electrònic a través de la modalitat "PAYTPV", que ostenta la màxima certificació per al sector: PCI-DSS Nivell 1.

Modalitats de Funcionament i Seguretat.

ClearONE ofereix les tres modalitats de funcionament definides per al Comerç Electrònic:


Comerç no segur


És el mode més bàsic de treballar amb el Comerç Electrònic.

No proporciona ningun tipus de seguretat al comerç, ja que l'únic requerit són les dades bàsiques de la targeta dins el procés de compra (PAN + Caducitat + CVV)

Principal avantatge:

Per a l'usuari, el procés de compra, és més ràpid i senzill.

Principal inconvenient:

En tractar-se d'un comerç no segur, el banc trasllada el risc d'estafa al comerç; si un client reclama una transacció ("chargeback"), el banc sempre li donarà la raó al client fent així que el comerç no cobri l'import de la transacció. (No hi ha manera d'evitar transaccions amb una targeta robada)


Comerç segur


Aquest mètode és l'equivalent a la utilització del PIN en el comerç presencial.

Per poder completar les transaccions en aquest mètode es necessita el PIN o la contrasenya que només el titular coneix, de tal manera que no s'acceptarà un "chargeback" amb l'argument "jo no he fet aquesta compra" Es coneix com a "3D-Secure". A l'hora de processar el pagament, es redirigeix l'ordre al banc del titular, qui pot actuar segons el procés determinat pel seu banc. El titular introdueix el codi, el banc el valida i el procés de compra finalitza.

Principal avantatge:

Les operacions tenen un alt grau de seguretat, ja que el titular ha "firmat" les transaccions. És molt més difícil que s'ocasionin "chargebacks", ja que el risc es trasllada al banc.

Principal desavantatge:

El procés de compra és més laboriós per al titular.


Funcionament dinàmic (No segur + segur)


És un híbrid de les dues modalitats citades anteriorment.

És utilitzat comunament de la següent manera:

La primera compra d'un nou client sol·licita el comerç segur, a partir d'aquí, en les següents compres, s'utilitza el comerç no segur.

Es poden utilitzar diferents regles perquè, per exemple, una compra successiva que impliqui un import més alt de l'establert accioni el comerç segur encara que el client ja s'hagi identificat.

Principal avantatge:

Les operacions tenen un alt grau de seguretat, ja que el titular ha "firmat" les transaccions.

Principal inconvenient:

La primera compra, o les compres sota un determinat criteri, són una mica més laborioses pel titular.

Principals característiques de la solució eComerce de ClearONE-PAYCOMET

1· Integració.

Fàcil integració en la plataforma del client i també amb sistemes de ERP i CRM amb diverses possibilitats.

2· Preautoritzacions.

Possibilitat de realitzar reserves de fons amb retenció de fins a 30 dies. A l'hora de realitzar el càrrec, es pot utilitzar fins al total de la preautorització per assegurar el cobrament. (Molt utilitzar per hotels i empreses de lloguer)

3· Multibanc.

Permet connectar diversos bancs andorrans per a fer discriminació de les targetes utilitzades pels titulars.

4· Multitenda.

Operativa multienda sobre el mateix panell de control. No fa falta disposar de diversos panells, ni diferents fitxers de conciliació, ni diferents contactes locals. En aquest panell de control, es disposa un control global sobre:

  • Diferents tendes on-line
  • Diferents tendes físiques (comerç presencial)
  • Diferents panells de venda telefònica
  • Diferents serveis de IVR (Interactive Voice Reponse)

5· Tokenització i custòdia de targetes

Mitjançant la certificació PCI-DSS la nostra solució permet emmagatzemar les dades de les targetes en un entorn segur. Si es decideix utilitzar la "tokenització", el titular podrà realitzar compres en un "click"

6· Cobraments recurrents.

Igualment, si s'activa la "tokenització", es poden llançar cobraments recurrents.

7· IVR (Interative Voice Reponse) - Firma/pagament per veu

El comerç i el titular entren en una conversació telefònica per al pagament d'un servei o un producte. Un/a operador/a es posa en contacte per acordar el pagament d'un servei i quan el titular vol fer el pagament, introduint dígits de la seva targeta de crèdit/dèbit, la trucada s'encamina al servei IVR, dins d'un entorn completament segur, el titular introduirà les dades i es realitzarà la transacció.

8· Scoring

Parametrització de les regles de frau d'acord a l'experiència del comerç. No només el sistema basat en scoring intern gestiona el frau de la transacció. El client pot escollir entre els filtres disponibles per fonamentar les seves regles en funció de l'experiència en el mateix comerç.

9· Integració amb plataformes de mobilitat

Integració amb projectes de mobilitat, APPs, promocions...

10· Missatgeria

Pagaments per SMS, correu electrònic i codis QR. El principal avantatge per al eComerce és la recuperació de "cesta de la compra" perdudes, promocions especials en Landing Pages o Webs temporals.

11· Reporting.

Mitjançant una plataforma d'informes, WEB Reporting, el comerç té accés continu a totes les transaccions realitzades, dades, estadístiques, informes... Inclús es poden realitzar recerques selectives.

Principals mètodes d'integració

· Integració IFRAME

Està dins d'un entorn segur PCI, evita haver de fer el famós ASV (escàner de vulnerabilitats de la web del comerç/client), però implica no poder utilitzar només un "click" per al carretó de la compra, ja que el botó de pagar està en IFRAME i el botó del vostre carretó estaria fora d'aquest entorn.

És totalment configurable en l'àmbit d'imatge i es pot inserir codi JavaScript propi.

· Integració JET

El client/comerç disenya el formulari per al pagament amb targeta i es treballa directament desde la vostra web. Es carregaria el JavaScript